Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby

Tento Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „Reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím on-line obchodu Loduos.cz od Společnosti:

  • Loduos s.r.o., se sídlem Dolní Pěna 368, 337 01 Dolní Pěna
  • IČ: 09257781
  • DIČ: CZ09257781
  • zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C30019
  • telefonní číslo: +420 602 605 731
  • kontaktní e-mail: office@loduos.cz

jako prodávajícím

adresa pro doručování: Loduos s.r.o., Dolní Pěna 368, 337 01 Dolní Pěna

telefonní číslo: +420 725 053 375

kontaktní e-mail: office@loduos.cz

 

1. Odpovědnost prodávajícího za vady

1.1 Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

– je v ujednaném množství;

– odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý za vadu zboží je též považována situace, kdy Prodávající dodá Kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;

– nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

1.2 Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

1.3 Záruční doba na zakoupený Hardware je 24 měsíců od zakoupení.

 

2. Práva kupujícího z vadného plnění

2.1 Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

2.2 Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí Kupujícímu pouze tato práva z vadného plnění:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) odstranění vady opravou věci;

2.3 Prodávající prohlašuje, že se bude snažit všechny vady vyřešit v rámci reklamačního řízení bez zbytečných odkladů v co nejkratší lhůtě.

2.4 O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující informován Prodávajícím po přijetí vadného zboží od Kupujícího. Provedený způsob vyřízení reklamace je následně potvrzen ze strany Kupujícího a tento způsob již pak není možné měnit. Pokud Kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to Prodávajícímu doložit.

2.5 Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že Kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b) Kupující použil věc ještě před objevením vady;

c) Kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.

 

3. Postup při reklamaci

3.1 Kupující je povinen reklamaci u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.

3.2 Závazný postup při reklamaci:

– Před zahájením reklamace je Kupující povinen o reklamaci předem informovat Prodávajícího e-mailem či písemně;

– Kupující je povinen informovat Prodávajícího o závadě, a to jejím popisem a/nebo popsat, jak se projevuje;

Prodávající přidělí Kupujícímu reklamační číslo, které je povinen přiložit k reklamovanému zboží;

– reklamované zboží doručí Kupující Prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je Kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

3.3 Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.8.2020.

Loduos s.r.o.