Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Loduos.cz umístěného na webovém rozhraní www.loduos.cz (dále jen „Webové rozhraní“) či mezi Společností:

 • Loduos s.r.o., se sídlem Dolní Pěna 368, 337 01 Dolní Pěna
 • IČ: 09257781
 • DIČ: CZ09257781
 • zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 30019
 • telefonní číslo: +420 602 605 731
 • kontaktní e-mail: office@loduos.cz
 • zastoupenou Ing. Michalem Lomem, Ph.D.

jako prodávajícím

a fyzickou osobou podnikatelem, který uzavírá danou smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

Tyto obchodní podmínky jsou rovněž platné pro uzavření smlouvy prostřednictívm emailu.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako „Smlouva“) prostřednictvím Webového rozhraní.

1.2. Na Webovém rozhraní mohou zboží nakupovat pouze podnikatelé (fyzické osoby podnikající, které uzavírají smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a právnické osoby. Nezbytnou podmínku pro založení účtu a umožnění následného nákupu zboží je mít přidělené Identifikační číslo (IČ) dle platného českého právního řádu. Na webové stránce nemohou nakupovat spotřebitelé! Pojmem podnikatel se v těchto obchodních podmínkách v souladu s ust. § 420 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Společnosti prodávajícího, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Webového rozhraní Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu ust. § 420 odst. 1 Občanského zákoníku.

1.3. Veškeré uváděné ceny na Webovém rozhraní jsou bez DPH a případně dopravného. Uváděné ceny jsou ceny ceníkové určené pro konečného spotřebitele. Příslušná sleva pro Kupujícího je vždy dohodnuta před založením uživatelského účtu. Kupující následně může provádět na Webovém rozhraní nákup zboží s dohodnutou slevou. Tato sleva je Kupujícímu zobrazena po založení účtu a přihlášení.

1.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osobyZásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na Webovém rozhraní zejména při uzavírání Smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy Smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

1.5. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na Kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se Spotřebitelem (nepodnikající fyzickou osobou a fyzickou osobou podnikatelem, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání) se neuplatní tyto obchodní podmínky, jelikož takový spotřebitel nemůže prostřednictvím webového rozhraní provádět nákup zboží.

1.6. Vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

1.7. Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

1.8. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny na Webovém rozhraní bez předchozího upozornění.

 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Na Webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro uzavření Smlouvy je nutné, aby měl Kupující založený účet na Webovém rozhraní, odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky Prodávajícím a jejímu potvrzení.

2.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím Webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na Webovém rozhraní nebo dle dohody Smluvních stran (typicky objednávka provedená zasláním na email společnosti Loduos s.r.o.). Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla. Bez této podmínky není možné založit účet na Webovém rozhraní ani nakupovat zboží.

2.3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

2.5. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již Prodávající vynaložil v souvislosti se Smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.

 

3. Dodací podmínky

3.1. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém nebo anglickém jazyce.

3.2. Na základě dohody Smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit Kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží Kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.3. Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4. Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je Kupující povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

3.5. Nepřevzetím zboží ze strany Kupujícího není dotčeno právo Prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

 

4. Platební podmínky

4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na Webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě zálohové faktury;
 • bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

Prodávající je oprávněn neumožnit platbu zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura zaslána elektronicky na e-mail Kupujícího.

4.2. Pro platbu se využívá výhradně bezhotovostní styk. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 14 dnů od odeslání zboží, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek Kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto Obchodních podmínek může být Kupujícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů Kupujícího.

4.5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) a Eurech (€).

 

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 1 týden. Zároveň má v tomto případě Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží.

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání. Toto neplatí v případě, kdy o tom byl Kupující informován a nový termín dodání odsouhlasil. Odsouhlasení musí být písemnou formou. Za písemnou formu se považuje též e-mailové sdělení.

5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby prodávajícího.

 

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1. Při sjednávání Smlouvy a jejím plnění mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění Smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se Kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu Prodávajícím.

 

8. Registrace na webovém rozhraní

8.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na Webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu je kupující povinen uchovávat v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

8.2. Uživatelský účet lze založit na Webovém rozhraní pouze podnikatelům a právnickým osobám. Nezbytnou podmínku pro založení účtu a umožnění následného nákupu zboží je mít přidělené Identifikační číslo (IČ) dle platného českého právního řádu. Na webové stránce nemohou nakupovat spotřebitelé!

8.3. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může Prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích Kupujícího doporučuje Prodávající provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

8.4. Prostřednictvím uživatelského účtu může Kupující především objednávat zboží s předem dohodnutými slevami, sledovat stav objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na Webovém rozhraní.

8.5. Kupující bere na vědomí, že má prodávající právo uživatelský účet Kupujícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím jeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

9. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

9.1. Obsah webových stránek umístěných na Webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webového rozhraní Kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

9.3. Pokud se při užívání Webového rozhraní Kupující dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Kupujícího na Webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen uhradit Prodávajícímu škodu, která jednáním Kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na Webovém rozhraní může dojít k opuštění Webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a předpisů EU).

10.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Pro případ řešení sporů je místně příslušný obecný soud Prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2020.

Loduos s.r.o.